Звіт за перше півріччя 2018р.

Додаток 1 до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва
КОДИ
Підприємство        Дата (рік, місяць, число) 2018 07 01
Міське комунальне підприємство “Одеська теплоелектроцентраль №2” за ЄДРПОУ 05519847
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ТЕПЛОДАР за КОАТУУ 5111500000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД 35.30
Середня кількість працівників, осіб 35
Одиниця  виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 65490 Одеська обл., м. Теплодар 0487053453
1. Баланс на 30.06.2018 р.
Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 95,5 127,1
Основні засоби 1010 5 823,6 5 615,0
   первісна вартість 1011 26 517,7 26 517,7
   знос 1012 ( 20 694,1 ) ( 20 902,7 )
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1,0 1,0
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 5 920,1 5 743,1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 47,2 24,3
   у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6 466,8 5 460,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135
   у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 002,1 3 301,0
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 214,4 47,2
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 3 083,8
Усього за розділом II 1195 11 730,5 11 916,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 17 650,6 17 659,4
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 508,5 508,5
Додатковий капітал 1410 23 189,1 22 990,0
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -23 366,9 -26 531,1
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 330,7 -3 032,6
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
   довгостроковими зобов’язаннями 1610
   товари, роботи, послуги 1615 12 153,4 15 741,2
   розрахунками з бюджетом 1620 73,7 41,5
у тому числі з податку на прибуток 1621
   розрахунками зі страхування 1625 23,2 34,5
   розрахунками з оплати праці 1630 120,1 136,6
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 4 949,5 4 738,2
Усього за розділом IІІ 1695 17 319,9 20 692,0
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
Баланс 1900 17 650,6 17 659,4
2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2018
Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16 710,3 15 445,2
Інші операційні доходи 2120 1 025,1 895,7
Інші доходи 2240 201,7 180,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 17 937,1 16 521,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 20 565,1 ) ( 18 795,4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 536,2 ) ( 531,1 )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 21 101,3 ) ( 19 326,5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -3 164,2 -2 805,0
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -3 164,2 -2 805,0
Керівник Черевко Ніла Борисівна
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Бердичевська Лариса Петрівна
(підпис) (ініціали, прізвище)